لطفاً از فرم زیر برای «ارسال پیام» و یا «تماس با ما» استفاده نمایید.

آدرس پست‌الکترونیک و تلفن تماس شما، تنها راه ما، برای برقراری ارتباط با شما است.
بنابراین در پاسخگویی به فرم‌هایی که به‌طور کامل پر نشده باشند یا حاوی اطلاعات نادرست باشند ناتوانیم.

چنانچه قصد برقراری ارتباط تجاری با فودل را نـدارید، باز هم دوست داریم همراه شما باشیم. ولی مشتریانی داریم که به درستی انتظار دارند حداکثر ظرفیتمان را در ساعات کاری برای پاسخگویی و پشتیبانی آنها اختصاص دهیم و خانواده‌هایی داریم که انتظار دارند در خارج از زمان کاری، حداکثر در کنار آنها باشیم. با این وجود، همکاران ما مشتاق دریافت سؤالات و نظرات شما هستند.

به ما پیام بفرستید

1 + 3 = ?